Logo
suggestions

Share your question here ...

IconSearch
IconSearch
Sort by type
Sort by level

Dec 7th, 2023 3:21 p.m.

Dec 7th, 2023 3:21 p.m.

Junior

Nếu trang web của bạn đang gọi đồng thời nhiều API và bị hết hạn token cùng lúc phải refresh, vậy thì bạn sẽ xử lý thế nào? Có nên để call api refresh nhiều lần luôn không?

759

0

1

1

Nov 1st, 2023 1:16 p.m.

Middle

Nov 1st, 2023 1:16 p.m.

Middle

Ultimate Thread Group trong Jmeter khi thực hiện checkout đơn hàng

1k

0

0

0

Oct 25th, 2023 8:16 p.m.

Senior

Oct 25th, 2023 8:16 p.m.

Senior

Làm thế nào để triển khai ứng dụng Serverless Functions trong Next.js?

1.1k

0

0

0

Oct 25th, 2023 8:16 p.m.

Senior

Oct 25th, 2023 8:16 p.m.

Senior

Quá trình xử lý Server Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG) trong NextJS là gì?

1.1k

0

0

0

Oct 20th, 2023 3:10 p.m.

Oct 20th, 2023 3:10 p.m.

Fresher

Làm thế nào để xử lý vấn đề của vòng lặp vô hạn (infinite loop) trong thuật toán? Hãy nêu ra một số cách phát hiện và ngăn chặn vòng lặp vô hạn.

1.2k

0

0

0