Logo
suggestions

Share your question here ...

IconSearch
IconSearch
Sort by type
Sort by level

Sep 7th, 8:54 a.m.

Sep 7th, 8:54 a.m.

Middle

Thế nào là abstract syntax tree? So với cú pháp Balan thì notation nào sẽ có hiệu năng tốt hơn

413

0

0

0

Sep 6th, 8:07 a.m.

Sep 6th, 8:07 a.m.

Middle

Nêu các đề xuất của bạn để giảm thiểu lỗ hổng XSS (Cross Site Scripting) trong sản phẩm của khách hàng ?

375

0

0

0

Sep 6th, 8:07 a.m.

Sep 6th, 8:07 a.m.

Middle

Kỹ thuật Process Injection là gì ?

375

0

0

0

Sep 6th, 8:07 a.m.

Sep 6th, 8:07 a.m.

Middle

Các kỹ thuật Persistence được sử dụng trong Linux ?

375

0

0

0

Sep 6th, 8:07 a.m.

Sep 6th, 8:07 a.m.

Middle

Nêu các kỹ thuật để thực hiện Lateral Movement trên môi trường Windows Active Directory

375

0

0

0